Home » Huisregels SugarCity Events   

Huisregels SugarCity Events   

Inleiding

Welkom bij SugarFactory! Om de kwaliteit te waarborgen en voor een prettig verloop van de productie zijn een aantal huisregels opgesteld.

Algemeen

 • Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie, ongewenste intimiteiten, racisme of andere vormen van discriminatie zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om soft- en harddrugs, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen of te gebruiken.
 • Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Alle gebouwen op het SugarFactory terrein zijn rookvrij.
 • Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. Bij het betreden van de locatie stemt de deelnemer, bezoeker en Opdrachtgever er mee in dat Opdrachtnemer deze opnames mag gebruiken voor publicitaire of andere doeleinden.
 • Medewerkers van opdrachtnemer hebben te allen tijde toegang tot alle gebouwen en alle delen van de gebouwen, ook backstage.
 • Opdrachtnemer mag in overleg locatiebezoeken plannen tijdens de op- en afbouw van een productie.
 • Het is niet toegestaan goederen uit het gebouw van SugarFactory mee te nemen, tenzij door de Venue manager, die de goederen beheert, daartoe toestemming is verleend.
 • Alle meldingen, storingen en verzoeken tijdens de productie kunnen worden doorgegeven via venuemanager@www.sugarfactory.nl

Facilitair

 • Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer aangewezen parkeergelegenheid te gebruiken.
 • Opdrachtgever is verplicht, indien van toepassing, op kosten van de Opdrachtgever parkeerwachters af te nemen van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever is verplicht, op kosten van de Opdrachtgever EHBO-ers, af te nemen van Opdrachtnemer.
 • Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van water is Opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor een deugdelijke installatie voor de aan- en afvoer van het water.
 • Het is niet toegestaan met grote hoeveelheden water de vloeren en muren schoon te maken.
 • Brandgangen, trappen, (nood)uitgangen en vluchtwegen dienen vrij gehouden te worden. Bovendien is het blokkeren van blusmiddelen en andere veiligheidsvoorzieningen niet toegestaan.
 • Het wordt van alle medewerkers en leveranciers/bedrijven verwacht dat zij bewust en verantwoord met energie, water, het milieu en de omgeving omgaan.

Techniek

 In de locatie is het niet toegestaan om: 

 • Het is niet toegestaan om:
  • Attributen aan de kabelgoten te monteren.
  • De nooduitgang bordjes zonder toestemming af te schermen.
  • In en aan de gebouwen te schroeven, spijkeren, nieten, verven of te plakken.
  • Huisverlichting te verplaatsen, verstellen, of voor andere doeleinden te gebruiken dan het uitlichten van de locatie op de wijze waarop het wordt aangetroffen bij de oplevering.
 • Showrook is alleen in overleg toegestaan, hiervoor dient een brandwacht te worden ingezet, op kosten van de Opdrachtgever, door de opdrachtnemer.
 • SugarFactory is voorzien van krachtstroom. Een plattegrond met elektrapunten is op aanvraag beschikbaar.
 • Opdrachtgever dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de gebruiksperiode een stroomplan bij Bazelmans A.V. te hebben ingeleverd, waarbij de elektra capaciteit niet wordt overschreden en de stroomvoorziening voor alle onderdelen en activiteiten van het gebruik is opgenomen.
 • Gebruik van een aggregaat is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer.

Productioneel

 • Het is niet toegestaan om:
  Op eigen initiatief de platformlift te bedienen;
  Confetti(snippers) of soortgelijk materiaal te gebruiken.
 • Het gebruik van helium ballonnen is toegestaan. Losgeraakte ballonnen dienen door Opdrachtgever zelf te worden verwijderd of tegen betaling door Opdrachtnemer.
 • Huisdieren zijn alleen in overleg toegestaan

Catering 

 • De cateraar dient in het bezit te zijn van een HACCP-certificaat, deze dient 2 weken vooraf kenbaar gemaakt te worden aan SugarFactory.
 • Het is niet toegestaan om:
  o bezoekers eigen eet- en drinkwaren, blik en glaswerk mee te laten nemen;
  o in het pand te frituren, bakken, wokken of braden.
 • Foodtrucks zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de ‘Richtlijnen gebruik foodtrucks in een binnen locatie’. Dit document is op te vragen bij Opdrachtnemer.
 • Het is verboden vuilniszakken en containers buiten te zetten. Afvalcontainers kunnen bij opdrachtnemer worden aangevraagd.

Veiligheid / Brandveilig gebruik  

 • Opdrachtgever dient kennis te hebben genomen van het ontruimingsplan en het eigen personeel te instrueren hoe te handelen in geval van nood.
 • Opdrachtgever is verplicht (nacht)beveiliging af te nemen van Opdrachtnemer.
 • In geval van nood dienen instructies van de Venue Manager, beveiligers en/of BHV’ers te worden opgevolgd.
 • Indien Opdrachtnemer schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het bevestigen aan spanten en plaatsen van tribunes en podia, dient een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor is goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht nodig.
 • Opdrachtgever dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de gebruiksperiode een inrichtingsplan aan Opdrachtnemer te verstrekken. Zie ‘deadline document’.
 • Gasflessen, brandgevaarlijke stoffen en milieugevaarlijke stoffen zijn in alle ruimten verboden.
 • Alle ingebrachte materialen zoals decors, doeken en dergelijke, alsmede stoelenplannen dienen te worden goedgekeurd door de Brandweer en Opdrachtnemer.
 • Indien objecten (tenten, toiletwagens, bewegwijzering) in de openbare ruimten worden geplaatst, dient hiervoor een objectvergunning aangevraagd te worden.

Aansprakelijkheid 

 • In geval van schade, moet dit direct worden gemeld bij de Venue Manager.
 • Directie en medewerkers van de SugarFactory kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade opgelopen bij het verblijf in en rondom SugarFactory, tenzij bij aantoonbaar grove nalatigheid.
 • SugarFactory is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring genomen goederen in de garderobe of elders in het gebouw.
 • Voor uitgebreide informatie over aansprakelijkheid verwijzen we graag door naar de DVA Algemene voorwaarden

Geluidsnormen

SugarFactory hanteert de volgende geluidsrestricties tijdens evenementen:

 • 90 dBA LAeq, 15min
 • 95 dBA LAeq, 60min
 • Piek limitatie 100 dBA

Opdrachtgever mag deze geluidsnormen niet overschrijden.
Om geluidsoverlast naar derden te voorkomen, dienen deuren van de desbetreffende ruimte gesloten te zijn.
Bij overschrijding is Opdrachtnemer c.q. de Venue Manager gerechtigd om de geluidsoverlast veroorzakende activiteiten stop te zetten, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn.

Download hier onze huisregels

Organiseer je eigen event

Wil jij de mogelijkheden voor jouw event bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Neem contact op